Jdi na obsah Jdi na menu
 


8. Dlouhodobý majetek

14. 4. 2006
 DLOUHODOBÝ MAJETEK
 
Charakteristika:
-          ve firmě déle než 1 rok
-          nemění svou formu
-          postupně se spotřebovává (opotřebovává)
 
Členění:
1)      Dlouhodobý majetek nehmotný – projekty, receptury, software, ocenitelná práva (patenty, licence,ochranné známky)
Ocenění:
      a) daňové hledisko = nad 60 000,-
b) účetní hledisko, hodnotu určí sám podnik, dle významnosti,jinak rovnou do spotřeby
2)      Dlouhodobý hmotný majetek –a) pozemky stavby, budovy, bez ohledu na cenu
b) samostatné movité věci
Ocenění:
a) daňové hledisko = 40 000,-
b) účetní hledisko = stanovení hodnotové hranice, dle významnosti,jinak rovnou do spotřeby
3)      Finanční majetek – dlouhodobé cenné papíry (akcie, dluhopisy,..) dlouhodobé vklady, dlouhodobé půjčky
 
Činnosti při hospodaření s dlouhodobým majetkem:
1)      Plánování potřeby dlouhodobého majetku (strojní zařízení
2)      Pořízení dl.majetku
3)      Opotřebení dl.majetku = odpisy
4)      Využití a péče o dl.majetek
5)      Evidence
6)      Financování
 
1. PLÁNOVÁNÍ
Jaký a kolik dlouhodobého majetku pořídit ?
Podklady:
-          Plán výroby
-          Výrobní kapacita
-          Směnnost, na kolik směn
Výpočet výrobní kapacity:
-          maximální množství výrobků, vyrobené za optimálních podmínek na daném strojním zařízení za určité období (nejčastěji za 1 rok)
 
a)      K = VČF * KNV
b)     K = VČF / KNČ
…K,kapacita
…VČF, využitelný časový fond
…KNV, kapacitní norma výkonu
…KNČ, kapacitní norma času
 
 
 
VČF – využitelný časový fond = počet hodin za rok, po které je zařízení v provozu
Výpočet:
Rok (365 dní)
- dny pracovního volna
= odpracované dny
* počet hodin za den
= odpracované hodiny
- plánované hodiny oprav
= VČF
 
Výpočet využití kapacity v %:
Podklady:
-          kapacita
-          skutečnou (plánovanou výrobu
Výpočet:
VK = (SKUTEČNÁ VÝROBA / K) * 100
…VK, využití kapacity
…K, kapacita
Výsledek by měl vyjít méně než 100 %
 
Bilance výrobní kapacity:
 
Současná kapacita                Potřebná kapacita
 
o   v dlouhodobém hmotném majetku bez nákupu
 
o   nadbytečná kapacita = prodej nepotřebného majetku
 
o   chybějící kapacita
 
§ – nákup( pronájem dl. majetku)
§ - zvýšit využití kapacity
Slouží pro informaci o potřebě nového dlouhodobého majetku
 
2. POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU
Způsoby:
-          Nákup u dodavatelů na základě kupní smlouvy
-          pronájem (leasing) leasingová smlouva
-          vlastní činností, výrobou
-          darem
-          vkladem do podnikání
Postup:
1)      Příprava – volba dodavatele,
a)propočet efektivnosti:
Výpočet:
E = ROČNÍ ZISK / CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY
= kolik korun zisku získáme z jedné koruny vložených invest. nákladů
 
 
b) propočet doby návratnosti
Výpočet:
T = INVESTIČNÍ NÁKLADY / ROČNÍ ZISK
= za kolik let se vrátí investiční náklady z ročního zisku
 
2)      Právní zajištění dodávky, kupní smlouva + potřebná dokumentace
3)      Realizace dodávky, průběžná kontrola
4)      Předání do užívání, ZÁPIS O PŘEVZETÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU DO UŽÍVÁNÍ
 
3. OPOTŘEBENÍ – ODPISY
Dělíme:
a)      Fyzické
Projevy:
-          vysoké náklady na údržbu, opravy
-          nízký výkon
-          snižování kvality výkonu
-          zvyšování spotřeby energie
Důsledky:
-          provozu činnosti
-          klimatické jevy
Řešení:
-          vyřazení
-          nákup nového strojního zařízení:
-          a) prostá reprodukce (stejné strojní zařízení)
-          b) rozšířená reprodukce (nákup více strojních zařízení, stoje o vyšším výkonu)
b)     Morální
Projevy:
-          technické zastarání v důsledku vědeckotechnického pokroku
Výše opotřebení – výpočet v Kč,-
Odpisy:
- peněžní vyjádření výše opotřebení dlouhodobého majetku v Kč,-
Význam:
-          odpisy jsou nákladem, zhoršují VH = snižují základ daně
-          odpisy představují zdroj na financování dlouhodobého majetku (část peněz stranou)
-          dopisy součástí ceny vyrobených výrobků, v podobě tržby se vrací zpět do podniku
Druhy:
a)      Účetní – představují skutečnou výši opotřebení dl. majetku, způsob výpočtu si určí sám podnik
b)     Daňové – pro výpočet základu daně z příjmu, určuje daňový zákon
Neodepisovatelný DLM, pozemky, kulturní památky, starožitnosti, cenná díla
 
Výpočet účetních odpisů:
- způsob si stanový sám podnik, např:
U stavby – dle životnosti, Roční odpisová sazba v %
                  např. Budova, vstupní cena Kč 1 200 000,- , životnost 10 let
                  Roční odpisová sazba = (100%/10 let)=10%
                  Roční odpis = 10 % z 1 200 000 = Kč 120 000,-
 
 
Strojní zařízení – Odpis na jeden kus
např. Stoj, vstupní cena Kč 240 000,- schopen vyrobit 120 000 ks,
tj. ročně 30 000,- 
                  Odpis na jeden kus = 240 000 / 120 000 = 2
                  Roční odpis = 2 * 30 000 = Kč 60 000,-
Automobil – Přes jeden kilometr
                  např. Auto, vstupní cena Kč 750 000,- ujede 250 000 km
                  Přes jeden kilometr = 750 000 / 250 000 = 3
                  Roční odpis = počet ujetých kilometrů * 3
 
Výpočet daňových odpisů:
Postup:
1)      Zařazení do odpisové skupiny – dle přílohy v zákoně o dani z příjmu, OS uvádí dobu odepisování
2)      Volba způsobu odepisování a) rovnoměrně b) zrychleně
3)      Vlastní výpočet ročních odpisů = výpočet ROČNÍHO ODPISU, ZŮSTATKOVÉ CENY, OPRÁVEK ke konci plánovaného období
ZC = VC – OPRÁVKY
         4) Doba odpisování až do ZC = 0,- ;Oprávky = VC
 
…VC, vstupní cena
…Oprávky, součet odpisů za dobu používání dlouhodobého majetku
A) Výpočet odpisů při rovnoměrném odepisování:
RO = (ROS * VC) / 100
…RO, roční odpis
…ROS, roční odpisová sazba dle zákona
…VC, vstupní cena
B) Výpočet odpisů při zrychleném odepisování:
1.     ROK - RO = VC / K
V DALŠÍCH LETECH – RO = (2*ZC) / K-n
…K, koeficient pro první rok odepisování
…ZC zůstatková cena = vstupní cena – oprávky
…K-n, koeficient pro další roky odepisování, n počet let po které byl dl.m. odepisován
 
Kdo odepisuje:
-          počítá vlastník dl. m. (u pronájmu vlastník, nájemce pouze platí nájemné)
-          pokud více vlastníků, odpisy uplatňuje jeden vlastník, nebo odpisy si v určitém poměru mezi sebou rozdělí
Zaokrouhlování:
-          daňové odpisy podle zákona na celé koruny nahoru
Technické zhodnocení:
-          rekonstrukce, modernizace dl.m, v hodnotě vyšší než Kč 40 000,- zvyšuje vstupní cenu dl. majetku, musím to tudíž odepsat
 
4. PÉČE O DLOUHODOBÝ MAJETEK – údržby opravy
 
 
 
 
 
5. EVIDENCE – DOKLADY:
A)    při pořízení
-          Faktura od dodavatele
-          zápis o převzetí dl.m do užívání
-          vyhotovení inventární karty
B)    při užívání
-          odpisový plán
-          provádění odpisů do inventární karty
C)    při vyřazení
-          zápis o vyřazení, odepsání z evidence
-          Způsoby:
o   Fyzická likvidace
o   Prodejem
o   Darováním
o   Převod z podnikání do osobního užívání
o   V důsledku škody, havárie
 
6. FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÉH MAJETKU
Zdroje:
A)    Vlastní (peněžní prostředky v pokladně, na účtu)
B)    Cizí ( bankovní, obchodní úvěr, leasing, emise cenných papírů)