Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. personální činnost

14. 4. 2006
TRH PRÁCE
 
Pojem:            Vzájemné působení N a P po pracovních místech a pracovní síle
Subjekty:      
a)      Obyvatelstvo – nositel pracovní síly, nabízí pracovní sílu, poptává se po prac. místě
b)      Podniky,firmy – nabízí pracovní místa a poptávají pracovní sílu
c)      stát,vládá – stanovuje pravidla fungování na TP, kontroluje jejich dodržování
Vztahy:
N=P – plná zaměstnanost
N prac. síly > P po prac.síle – nezaměstnanost
N prac.míst < P po prac.místech – nezaměstnanost
 
Nezaměstnanost:
a)      Absolutní – všechno je obsazené
b)     Profesní – není práce v určitém oboru, řešení: rekvalifikace
c)      Oblastní – není práce v určité oblasti, regionu, řešení: přestěhovat
 
PERSONÁLNÍ ČINNOST
 
Význam:
Zajistit pro podnik potřebný počet zaměstnanců v požadované kvalifikaci ( potřebné vzdělání,praxe, schopnosti-kompetence)
Právní úprava:
Zákoník pro práce, zákon o mzdě
 
Organizace pers.činnosti na úrovni podniku
Malý podnik: sám majitel
Větší podniky: samostatný personální úsek (útvar)
 
Činnost:
1)      Plánování počtu zaměstnanců
2)      Získání a výběr zaměstnanců
3)      Přijímání zaměstnanců
4)      Péče o zaměstnance
5)      Odměňování
6)      Odchody
7)      Evidence
 
1. PLÁNOVÁNÍ
 
Hlediska:
a)      celkový počet zaměstnanců
b)      podíl kvalifikace jednotlivých kategorií
a.       dělníky-fyzická práce
b.      administrativa a technici
c.       zaměstnanci
d.      provozní a obsluha
 
 
 
A) Celkový počet zamců
Produktivita práce – účinnost lidské práce
                                                                                 
UKAZATEL PRODUKTIVITY = OBJEM VÝKONU / POČET ZAM-CŮ
 
B) Podíl podle kvalifikace
 
POČET DĚLNÍKŮ = PL.VÝROBA*VNČ (h) / VČF (1 děl)
 
VČF… počet hodin odpracovaných 1. dělníkem za rok
365
-                     dny pracovního volna
-                     průměrná dovolená
-                     průměrná absence zamce
= VČF
 
2. ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAM-CŮ
 
Zdroje:
1)      Vnitřní, výhody:znalost prostředí,motivace ostatních x nevýhody:ne-nové názory
2)      Mimo podnik, ze škol, úřadů práce, doporučení, iniciativa nezaměstnaných
3)      Získávání zam-ců z jíných podniků
 
Výběr:
podklady:     
a)      Životopis
b)     Osobní dotazník
c)      Hodnocení z minulého zaměstnání
d)     Vysvědčení, doklady o kvalifikaci
e)      PHOTOS
 
postup:
1)      Vyhodnocení písemných podkladů, vyřazení nevyhovujících
2)      Přijímací pohovor
3)      Kontrolní přezkoušení, řešit určitý problém
 
3. PŘIJÍMÁNÍ ZAM-CŮ
 
Způsoby:
1)      Uzavřením PRACOVNÍ SMLOUVY
2)      Jmenováním
3)      Volbou
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovní smlouva:
 
Dohoda o sjednání pracovního poměru
Forma:
a)      písemná
b)      ústní (práce na dobu kratší než jeden měsíc)
Podstatné náležitosti:
1)      Druh – co nejpřesněji
2)      Místo – místo výkonu práce
3)      Den nástupu – přesně určit
Další náležitosti:
-                     doba: určitá X neurčitá
-                     pracovní doba a její rozdělení
-                     zkušební doba
-                     mzda – platební výměr
-                     délka dovolené
 
V platnosti vstupuje podpisem obou stran
Pracovní poměr vzniká až po fyzickém nástupu do práce
Povinnosti zaměstnavatele:
-                     přidělovat práci podle prac. smlouvy
-                     platit mzdu
-                     platit všechny odvody
-                     vytvářet podmínky pro práci
Povinnosti zam-ce:
-                     konat práci osobně
-                     dodržovat pracovní smlouvu a pracovní kázeň, bezpečnost práce,kolektivní smlouvu
 
4. PÉČE O ZAM-CE
- ze zákona povinně:
a)      Zdravotní pojištění, (ošetření, na pobyty v nemocnici) platba, přihlásit, sráží ze mzdy    4,5 %, z celkových hrubých mezd odvádí za zam-ce 9%
b)     Sociální pojištění, ( příspěvek na důchod, dávky nemocenského, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), přihlásit na příslušnou zprávu soc.zabezpečení, sráží zaměstnanci ze mzdy 8 %, z celkových hrubých mezd odvádí 26 %
c)      Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu práce, (pracovní úrazy) odškodnění, zaměstnavatel platí malou částku
d)     Další péče o zam-ce (nepovinná)
a.      závodní stravování, příspěvek
b.      firemní výhody – slevy
c.       zvýšení kvalifikace
d.      informují zam-ce o situaci ve firmě
e.       podnikové rekreace, sportovní kulturní využití
 
5. ODMĚŇĚŇOVÁNÍ ZAM-CŮ
- jiná mat.otázka
 
 
 
6. ODCODY ZAMĚSTNANCŮ
 
Příčiny:
-                     změna zaměstnavatele
-                     zdravotní
-                     mateřská dovolená
-                     důchody
-                     úmrtí
-                     zánik firmy
-                     organizační změny
Způsoby:
1)      Dohoda o skončení pracovního poměru – uzavřena písemně, nemusí být uveden důvody, lze dohodnout odstupné, určen termín ke kterému dni končí pracovní poměr
2)      Výpověď- písemná, výpovědní lhůty (2-3 měsíce) k 1.dni následujícího měsíce
a.      ze strany zam-ce- nemusí uvádět důvody
b.      ze strany zam-tele- pouze ze zákonných důvodů (zánik firmy,org.změny, zdravotní důvody)
Odstupné- pouze při výpovědi ze strany zaměstnavatele
Hromadné propouštění – předem oznámeno, informovat předem, jednotlivě, prostřednictvím odborů
3)      Okamžité skončení pracovního poměru
a.       ze strany zam-ce – zdravotní důvody,zaměstnanci není vyplacena mzda za jeden měsíc
b.      ze strany zam-tele – spáchání trestného činu, hrubé porušení pracovní kázně
4)      Skončení pracovního poměru na dobu určitou,končí uplynutím doby, splněním úkolu
5)      Skončení pracovního poměru ve zkušební době
 
 
7. EVIDENCE ZAM-CŮ
-Osobní karta, každý zaměstnanec (osobní údaje
evidenční list důchodového pojištění