Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Zdanění fyzických osob

14. 4. 2006
Zdanění fyzické osoby
(část první v zákoně o dani z příjmu)
 
- podléhají jí všechny příjmy jednotlivců kromě příjmů získaných děděním, darováním,
 z úvěrů a půjček
- počítá se z několika druhů příjmů, ty se sčítají a daň se počítá z jejich součtu
Poplatníci daně z příjmu FO §2
a) všechny FO, které mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykl zdržují (alespoň 183 dní 
    v roce)
 – mají omezenou daň. povinnost
Þ zdaňují se mu příjmy ze zdrojů na území ČR i ze
    zahraničí (daňoví rezidenti)
b) zdržují se na území ČR v době kratší než 183 dní v roce
 – má omezenou daň. povinnost
Þ zdaňují se mu příjmy pouze ze zdrojů na území ČR

Předmět daně z příjmu FO §3 (čeho se týká, 5 částí – takto přiznáno i v daňovém přiznání – samotný základ daně)
Předmětem daně z příjmu FO osob jsou:
1. příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky - §6
2. příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti - §7
3. příjmy z kapitálového majetku - §8
4. příjmy z pronájmu - §9
5. ostatní příjmy - §10
- příjmem rozumíme příjem peněžní i nepeněžní (oceňuje se cenou pořízení)

Předmětem daně nejsou:
- příjmy získané nabytím akcií nebo podnikových listů podle zvláštního právního předpisu s výjimkami
- úvěry a půjčky (s výjimkou)
- příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů
- příjmy jako au pair – výpomoc při domácích prací
- příjmy získané (§3, odst.4, písmena f)) darováním, převodem mezi osobami blízkými v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele
- příjmy plynoucí z vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením majetku podle velikosti jejich podílů, příjmy z vypořádání společného jmění manželů (§3, odst4, pís.g)
- částka uhrazená zdravotní pojišťovnou, o kterou by překročen limit regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny podle zvláštních právních předpisů
 
Osvobození od daně §4
- rodinný domek, byt
- pokud v něm 2 roky bydlím a pak prodávám (tento test 2let může být kratší, pokud prostředky užiji na uspokojení bytové potřeby)
                - nelze pokud byla nemovitost zařazena do obchodního majetku
- příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor
- přesáhne li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5 let (opět podmínka, že nepatří
do obchodního majetku)
- movité věci
                - doba 1 rok
                - 5 let po vyřazení – pokud věci byly v obchodním majetku
- dále je osvobozeno – přijatá náhrada škody, náhrada majetkové újmy, plnění z pojišťění maj. a plnění z pojištění odpovědnosti za škody, kromě plateb přijatých náhradou za ztrátu příjmu a plateb přijatých jako náhrada škody způsobené na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku
- příjmy z provozu malých vodních elektráren, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních zařízení a pod.
- cena ze soutěže – nepřevyšuje Kč 10 000,--
- náhrada majetkové křivdy
- dávky a služby z nemocenského pojištění
- důchodové pojištění
- státní sociální podpory
- sociální zabezpečení
- všeobecná zdravot. poj.
- příjmy pravidelně vyplácené ve formě důchodů nebo penzí, je od daně osvobozena z úhrnu těchto příjmů pouze částka ve výši Kč 198 000,-- ročně
- příjem v rámci plnění vyživovací povinnosti, nebo jeho náhrada
- dávky a služby soc. péče , příspěvky z veřejných rozpočtů
- odměna za darování krve, orgánů ...
- stipendia
- úroky z vkladů na staveb. spoření
- dotace, granty ... (výjimky)
- příjmy z daru jako reklamního předmětu – limit do 500Kč (musí být označeno obchodním jménem, případně ochranou známkou)
- příjmy z náhrad za věcné břemeno
- kursové přepočty
...
 
Základ daně a daňová ztráta §5
- základ daně = příjmy – výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení
-> za zdaňovací období – které se pro účely daně z příjmů FO považuje kalendářní rok
- při více druzích příjmů se základy daně sčítají
- ztrátu lze odečíst v následujících 5 zdaňovacích období
- do základu daně se nezahrnují:
            - příjmy osvobozené od daně
            - příjmy zdaněné zvláštní sazbou (§36)
- základ daně lze zvýšit podle §5, odstavec 10
 
Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky §6
Příjmy ze závislé činnosti jsou:
a) příjmy z pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce (nadřízeného) je povinen dbát jeho příkazů. Těmito příjmy se také rozumějí i příjmy za práci žáků a studentů z praktického výcviku.
b) příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů
            c) odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů práv. osob
            d) odměny za výkon funkce (člen vlády)
- za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a do předmětu daně nepatří:
- náhrady cestovních výdajů a stravného do výše stanovené nebo umožněné zvláštním právním předpisem
- ochranné, mycí, dezinfekční prostředky, oděvy apod.
- náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce poskytované zaměstnanci
- od daně jsou, kromě příjmů uvedených v §4, dále osvobozeny:
- částky na odborný rozvoj zaměstnanců, rekvalifikace (související s jeho činností) => školení
- stravování ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování
- nealkoholické nápoje na pracovišti
- nepeněžní plnění poskytovaná zam-telem zam-cům z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (po jeho zdanění) – rekreace do 20 000,--Kč, dále pak sport, kultura ,... -> týká se i rodinných příslušníků zaměstnance
- bezplatné nebo zlevněné jízdenky
- nepeněžité dary poskytnuté z fondu kulturních a soc. potřeb podle příslušného předpisu – do 2 000,-- Kč
- příspěvek zam-tele na penzijní pojištění (limit)
- základ daně a daň
- základem daně jsou příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky, které jsou zvýšené o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem
- od základu daně lze odečíst nezdanitelnou část:
-  dary podle § 15 (krev – hodnota jednoho odběru 2 000Kč, dary) u darů je omezení minimálně 2% ze základu daně a nebo 1 000Kč, maximálně však 10% ze základu daně
- příspěvek zaplacený na penzijní připojištění se státním příspěvkem – částka se snižuje o 6000,--Kč, maximální částka je 12 000,-- Kč
- životní pojištění (omezené podmínky smlouvy, maximálně 12 000,--)
- členské příspěvky odborům (lze odečíst1,5% zdanitelného příjmu, maximálně však do výše 3000,--)
- úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, nejvýše však 10 000,--Kč
            - u poplatníka, který je osobu se zdravotním postižením, lze odečíst
až 13 000,-- Kč,
- u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením až 15 000,- Kč
- sazbu daně zaokrouhlujeme na sta nahoru
- sazba daně 15% (pro rok 2008, rok 2009 12,5%)
- od daně odečítáme slevy
 
Slevy §35
                                                                  na rok 2008       na měsíc (08)          na rok 2009
a) poplatník                                                  24 840,--             2 070,--                 16 560,--
b)důchodce                                                 24 840,--              2 070,--                 16 560,--
c) na manželku(manžela) – její příjem        24 840,--              2 070,--                 16 560,--
    nepřesahuje ročně Kč 38 040,--                    
d) poživatel částečného invalidního             2 520,--                210,--                   2 520,--
    důchodu
e) poživatel plného invalidního důchodu     5 040,--                420,--                   5 040,--
f) držitel průkazu ZTP/P                             16 140,--              1 345,--                 16 140,--
g) studující                                                   4 020,--                335,--                   4 020,--
h) daňové zvýhodnění na dítě*                   10 680,--               890,--                  10 200,--
*je-li nárok poplatníka na dnové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost za příslušné zdaňovací období, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100Kč, maximálně však do výše 52 200Kč ročně.
 
Roční zúčtování daně
- Při mzdě od 1 nebo více poplatníků postupně lze žádat do 15.2. zam-tele
- Kdo podává DP nebo nestihne termín vyúčtuje v DP
- Nutný doklad od všech plátců daně v běžném roce (příjem, pojistné, zálohy, uplatňované slevy)
- Porovnání se zaplacenými zálohami (přeplatek se vrací)
Prokázání nezdanitelných částí a slev
- Smlouva o úvěru a potvrzení o zaplacených úrocích
- Potvrzení příjemce daru
- Smlouva penz. a živ. + potvrzení od pojišťovny
- Potvrzení odborové organizace
- Průkaz ZTP apod, potvrzení ze školy,...
- Doklad o příjmech manželky, nebo čestné prohlášení
- Úřední doklad potvrzující totožnost dítěte
 
 
Podnikání a jiná samostatně výdělečná činnost §7
Příjmy z podnikání jsou:
            1. příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
            2. příjmy ze živnosti
            3. příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů
            4. podíly společníků v. o. s. a komplementářů komanditní společnosti na zisku
 
Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v §6, jsou například: autorská práva, znalec, tlumočník, správce konkurzní podstaty, insolvenčního správce,...
 
Základem daně jsou příjmy (odstavec 1a2) – tyto příjmy se se snižují o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení s výjimkou příjů uvedených v odstavci 1 písm.d)
 
Příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§36) za předpokladu, že jde o příjmy uvedené v odstavci 2 písm.a) a úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 7 000 Kč.
 
- Výdaje je nutno prokázat (účetnictví, daňová evidence, a jiné důkazné materiály)
-> Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatit výdaje (s výjimkou uvedenou v §11 nebo 12) ve výš (tzv. paušálem) – to znamená, že nevedu účetnictví ani daňovou evidenci, je povinen vždy vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností.
- výdaje se pak stanoví příslušným % dle §7 odstavec 7:
            a) zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství80% z příjmů
            b) řemeslná živnost60%
            c) živnostník50% - s výjimkou příjmů ze živností řemeslných
d) jiné podnikání podle zvl. předpisů + §7 odst.2,a), s výjimkou příjmů podle odst.8, + §7 odst.2 b) až d)40%
-> způsob uplatnění výdajů podle tohoto odstavce nelze zpětně měnit
-> příklad: Dosáhl za období 100 000,- příjmů, má řemeslnou živnost => výdaje na dosažení a zajištění jsou 60 000,-
 
- uplatní-li poplatník výdaje dle odstavce 7 (paušálem), jsou v částce zahrnuty veškeré výdaje
poplatníka
 
- za příjmy se nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady cestovních výdajů poskytované společníkům veřejných obchodních společností a komplementářům komanditních společností do výše stanovené zvláštním předpisem
 
Daň stanovená paušální částkou §7a
- výše daně paušální částkou se ručí v závislosti na výši předpokládaných příjmů, které jsou předmětem daně
 
- při přechodu ze skutečných nákladů na paušál je nutno dodanit předcházející období a to o pohledávky, zásoby a rezervy
- daň paušální částku vyměřuje FÚ, dám žádost do 31.1. předpokládané příjmy a výdaje platí se do 15. prosince
Týká se jen příjmu z §7 za předchozí 3 roky příjem do 5 mil a nemá zaměstnance
 
 
Daňová evidence §7b
- daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmu a obsahuje údaje o:
            - příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně
            - majetku a závazcích – určuje i způsob ocenění majetku
- zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazku provede k poslednímu dni zdaňovacího období
- pro ocenění majetku a závazku v daňové evidenci se hmotný majetek oceňuje podle §29, pohledávky podle §5, ostatní majetek – pořizovací zenou, závazky – jmenovitou hodnotou
 
Daňová ztráta §5,34
- lze odečíst nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po zdaňovacím období, ze které se ztráta vyměřuje
- optimalizace – uplatním v období kdy mám vysoký ZD
- ztráta může vzniknout pouze z podnikání a pronájmu
- nelze kompenzovat se závislou činností
 
Výdaje „daňové“ §24
- odpisy
- nájemné
- ochrana životního prostředí
- daň z převodu nemovitostí
- rezervy dle předpisů
- výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnancům (prevence, hygienické vybavení, provoz učilišť, stravování do 55%)
- pracovní cesty (ubytování, doprava, stravné, náhrady při použití os. auta...)
- škody při živelných pohromách, potvrzení policie, že škodu způsobil neznámý pachatel
- požární ochrana
- rekonstrukce a modernizace, která není technickým zhodnocením (§33)
- doprava zaměstnanců do zaměstnání a zpět (je zde omezení)
- cestovné výdaje do limitu dle zvláštního zákona
- smluvní pokuty, úroky z prodlení, zaplacení
- příspěvek zaměstnanci na penzijní poj. (omezení)
- nepeněžní plnění na odstranění následku živ. pohrom
- nájemné u fin. leasingu (omezení)
- při použití majetku k soukromým účelům, např. auta nutno v DP krátit uplatněné výdaje (přičtením)
 
Výdaje „nedaňové“ §25
- náklady na hmotný majetek
- náklady na zvýšení základního kapitálu
- penále a pokuty s vyj. §24
- výdaje nad limit zákona
- tvorba ostatních rezerv (fondů)
- manka a škody přesahující náhrady
- ZC u hmotného majetku vyřazeného v důsledku darování nebo bezúplatného převodu
- technické zhodnocení
- reprezentace
- nájem za umělecká díla + N na rekonstrukci (nejsme-li muzeum)
 
Spolupracující osoby §13
- možnost při podnikání a jiné SVČ
- dělím příjmy a výdaje (období ve zvoleném poměru – lze v různých letech)
- manžel/ka maximálně - 50% a maximálně Kč 540 000,--
- ostatní osoby žijíce ve společné domácnosti maximálně - 30% a maximálně 180 000,--
- měsíční krácení, pokud podmínky nebyly celé období
- nelze na děti do ukončení školní docházky
- osoba spolupracující se musí registrovat na FÚ do 30 dnů a OSSZ a zdr. poj. do 8 dnů
- při zpětném nahlášení – pokuta
 
Příjmy z kapitálového majetku §8
- úroky z vkladů na běžných (podnikatelských) účtech
- přijaté úroky z poskytnutých půjček
- nelze snížit o výdaje
 
Příjmy z pronájmu §9
- pronajímáme nemovitost nebo movité věci (pravidelně)
- nepravidelný pronájem patří do ostatních příjmů §10(do 20 000,-- osvobozeno)
- proti se započítávají výdaje ve skutečné nebo paušální výši (30%)
- při bezpodílovém vlastnictví započte jeden z manželů
- nepodléhá sociální a zdravotní pojištění
 
Ostatní příjmy §10
- příjmy kdy dochází ke zvýšení majetku a nejde o §6-9, příležitostné
- činnosti: např. lesní plodiny (borůvky...)
- pronájem movitých věcí, např. automobil na týden
- zemědělská výroba, která není samostatně hospodařící rolník (lze paušál 80%)
- i výhry, zděděná práva atd.
- lze uplatnit výdaje na jejich dosažení, max. do výše příjmu nelze ztráta
- do 20 000,- osvobozeno (přesáhne-li, pak celé)
 
Odčitatelné položky §34
- daňová ztráta
- projekty výzkumu a vývoje 100% (mám-li ztrátu, mohu později)
 
Slevy na dani §35
- 18 000,-- za zaměstnance se ZPS (u těžkého více)
- registrační pokladna
 
Zvláštní sazba daně §36
- 15% - dividendy, vkladní knížky, vkladové účty,...
- 15% ceny v loteriích
- nevstupuje do DP
- 5% z nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci
 
Zálohy na daň §38a
 - neplatí poplatníci s daní do 30 000,- + obce a kraje
- daň > 30 000,-- a < 150 000,- => platí 40% ve dvou splátkách a to k 15.6. a 15.12.
- přesáhne-li 150 000,- Kč , platí zálohy na daň na zdaňovací období , a to ve výši ¼ poslední známe daňové povinnosti a to k 15.3., 15.6., 15.9., 15.12.
 
Rezervy a opravné položky
- patří mezi daňově uznatelné výdaje (náklady) §24i zvláštní zákon o rezervách
- dělení – zákonné
            -  ostatní
        -> zákonné – tvořeny v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňové -> např. „šetřím“ na opravu střechy domu a po dobu „šetření“ mám daňový výdaj (náklad) jako poměrnou část rozpočtované částky a počtu let za kolik chci opravu provést – je nutný rozpočet; pokud záměr ruším – je nutno takovou částku zdanit -> to znamená zahrnout do výnosů v daňové evidenci se řeší připočítatelnou nebo odpočítatelnou , položka v daňovém přiznání