Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. bankovnictví

14. 4. 2006
BANKOVNICTVÍ
 
I.                   ČNB – centrální banka
II.                Obchodní banky – ČS a.s., KB, ČSOB
 
I. ČNB = „matka všech bank“
Postavení, právní forma
- je PO, nezapisuje se do obchodního rejstříku – nepodniká!
- samostatně hospodaří podle rozpočtu
 
Organizace
- ústředí v Praze, v čele bankovní rada (7 členů) => v čele rady guvernér ČNB – jmenuje ho prezident republiky
- pobočky (v krajských městech)
 
Cíl
- pečovat o měnu
- pečovat o cenovou stabilit
- bojuje pro inflaci (zvyšování cen)
 
Činnosti
a)      měnová politika
-          určuje množství peněz v oběhu
b)      emisní funkce
-          vydává a stahuje z oběhu bankovky a mince
c)      určuje pravidla platebního styku a řídí oběh peněz
d)      vede účet státního rozpočtu
                SR              
Příjmy     <    Výdaje
                                               - během roku se kryje schodek „statní pokladniční poukázky“ = cenné papíry
                                                          
kon.r.schodek:            Σ             <       Σ – stát emituje pro vyrovnání dluhů „státní dluhopisy“ = cenné papíry
 
e)      vydává a obchoduje s cennými papíry
-          státní pokladniční poukázky a státní dluhopisy
f)       činnosti v oblasti devizového hospodářství
-          určuje kurz koruny české Kč na každý den
-          teď máme „floating rate“ – plovoucí kurz
                                                              i.      určuje se podle nabídky a poptávky po Kč
-          regulace kurzu: ČNB investuje
N>P => ČNB vykupuje CZK za zahraniční měnu z naších devizových rezerv – vytváří umělou
   Poptávku
                        N<P => ČNB prodává CZK a směňuje ji za devizi
·         devalvace: oficiální oslabení kurzu měny => když doje k vyčerpání devizových rezerv
·         revalvace: oficiální posílení kurzu měny
-          spravuje a hospodaří s devizovými rezervami, rezervy: v dolarech, eurech, zlatu
g)      provádí bankovní dozor
-          hlídá banky, povoluje vznik a zánik bank (když se jim něco nelíbí)
 
Nástroje ke splnění cílů
a)      úroková sazba (diskontní)
a.       centrální banka poskytuje úvěry ostatním bankám
b.      odvíjí se od ní úrokové sazby pro klienty
b)      povinné minimální rezervy
a.       povinné vklady ostatních bank u centrální banky
c)      maximální objem úvěrů (poskytnutých) – výjimečně
Vztahy CB
§ k vládě – CB je nezávislá
§ k parlamentu – guvernér CB podává informace o měnovém vývoji
§ k veřejnosti – jednou za 3 měsíce informuje o měnovém vývoji (noviny, net..)
 
Hospodaření
- podle stanoveného rozpočtu
V>N = ZISK odvádí do státního rozpočtu
V<N = ZTRÁTA hrazená ze státního rozpočtu
 
 
II. Obchodní banky
Právní forma
- pouze a.s.
- podmínkou pro vznik: souhlas CB a ministerstva financí
                                    : vytvořit dostatečný kapitál
 
Organizace
- jako klasická a.s.
- vrchní řídící orgán: valná hromada
                                : představenstvo banky
                                : dozorčí rada
 
Účetnictví
- mají své vlastní účetní standarty pro banky
 
Činnosti bank
- poskytují služby, které jsou základem podnikání bank
 
a) vkladové služby = pasivní obchody
 - nejsou hlavním přínosem
§ běžné účty
- okamžitě peníze k dispozici
- úroky jsou velmi nízké
§ termínované vklady
 vklady na určitou dobu
 s výpovědní lhůtou (vkladní knížka)
      - musíme čekat => po uplynutí lhůty můžeme vybrat
      - jsou tu vyšší úroky
§ vkladové certifikáty (listy)
- cenné papíry, které emitují (prodávají) banky a získávají peníze
- v době splatnosti banka proplácí celou částku + úroky
- jsou většinou napsané na jméno
- není možné proplácení před termínem
§ úsporné vklady
- pravidelné spoření určité částky na něco
- slibujeme bance, že tam budeme pravidelně dávat určitou částku po nějakou dobu
§ bankovní obligace
- cenné papíry emitované bankou; - dlouhodobý CP
- je tam vyšší úrok a menší riziko a stabilní výnos
 
b) úvěrové služby = aktivní obchody
druhy:
§ podle doby -  krátkodobé (do 1 roku)
 -  střednědobé (1- 4 roky)
 - dlouhodobé (nad 4 roky)
§ podle měny = korunové nebo devizové
§ podle účelu - podnikatelé: investiční úvěry, provozní úvěry, sezónní úvěry, překlenovací úvěr
 - obyvatelé: osobní půjčky
§ podle krytí - nekryté (menší částky, kratší doba, výjimečně)
 - kryté:                Hypoteční úvěry (kryté nemovitostí)
                                   - musíme mít posudek, odhad nemovitosti
                                   - zápis do evidence nemovitostí na katastrálním úřadu
                                   Zajištění peněz bance pro hypotéku!!
                                   1. banka vydává „dluhopisy“ investorům
                                   2. banka získává peněžní prostředky
                                   3. peníze pro klienta a ten zastaví nemovitost + povinně pojistit
                                   4. splátky úvěru (dlouhodobé až 40 let)
                           
                            Lombardní
                                   - kryté movitými věcmi (obrazy, starožitnosti, cenné papíry)
                                   - zvl. => postoupení pohledávky bance => „kryté cessí“
 
                            Směnečné
                                   - eskontní úvěr
                                   - banka prověří splatnost směnky => odkoupí => smlouva o estkon.úvěru
·         eskontní úvěr 500 000,-                           /232
diskont                                             562/      
připsaná částka bance                     221/
                                                          
                                                           => v termínu splatnosti směnka proplacena bance
                                                           - zároveň splacen eskontní úvěr
                                                           Směnka – vlastní (Zaplatím…)
                                                                        - cizí (Zaplaťte…) 3. osoba směnečník = banka
 
                                                    Ručitelem
                                                           - může být FO nebo PO
                                                           - když nebude mít peníze, tak já jako RUČITEL zaplatím
 
§ podle výše částky
o   čerpá se jednorázově celá částka
o   čerpá se postupně podle potřeby = KONTOKORENTNÍ ÚVĚR
-          otevírá spolehlivým klientům
-          banka za nás prování platby do „úvěrového rámce“ – limit
-          splácení úvěru automaticky
o   úvěr ze stavebního spoření
 
Postup při získání úvěrů
  1. volba, výběr banky (podle výše úroků, doby splátky, formy krytí, pověsti…)
  2. žádost o úvěr + prověření bonity (spolehlivosti) klienta =>dle účetních výkonů, příjmy, rozpočet, plán…
  3. poskytne úvěrový příslib
  4. uzavření úvěrové smlouvy (důležité přečíst si podmínky)
  5. vlastní poskytnutí úvěru (banka ho sleduje a použití úvěrových peněz)
  6. úvěr splacen
 
c) vedení účtů a platební styk
Založení účtu:
  1. výběr banky
  2. uzavřena smlouva o vedení účtu
podmínky
-          forma účtu
-          kdo disponuje s prostředky na účtu je na podpisových vzorech
-          u organizací musí být otisk razítka
-          úrokové sazby
-          forma výpisu z banky
-          poplatky za vedení účtu
-          podmínky zrušení účtu
-          minimální vklad
-          + balíčky služeb
                           NEJSOU POVOLENY ANONYMNÍ KNÍŽKY!!
 
Doklady: občan OP
 : firma – výpis z obchodního rejstříku
  1. Založení účtu